انگیزه ام کم شده چیکار کنم؟

چپ دستی یا راست دست؟

تکیه دست راست