آموزش گیتار از صفر – جلسه اول

اسم قسمتهای گیتار

آموزش گیتار از صفر – جلسه دوم

روش صحیح گرفتن گیتار

آموزش گیتار از صفر – جلسه سوم

روش گرفتن پیک

آموزش گیتار از صفر – جلسه چهارم

اسم سیم های گیتار

آموزش گیتار از صفر – جلسه پنجم

روش صحیح گرفتن دست چپ در گیتار

آموزش گیتار از صفر – جلسه ششم

روش صحیح گرفتن دست چپ در گیتار

آموزش گیتار از صفر – هفتم

تمرین انگشت

 Finger Power 1-2

آموزش گیتار از صفر – هشتم

تمرین انگشت

 Finger Power 1-2-3

آموزش گیتار از صفر – نهم

تمرین انگشت

 Finger Power 1-3