آموزش یک ریتم جدید 6.8

آموزش یک ریتم 6.8

بازی با ریتم و آکورد

آموزش پاساژ (1)

یک ریتم با دو آپاگادو

ریتم دو میزانی

آموزش چند ریتم 4 4 (با پیک و انگشت)

ساختن ریتم دلخواه

آموزش یک ریتم خاص