اجرای آهنگ لاله استاد اردشیر فرح توسط فرتاش که مورد توجه استاد فرح قرار گرفت.